Cập nhật tiểu sử của bạn 

Link: update.History.vn

Nếu bạn muốn cập nhật thông tin vào tiểu sử của mình YourName.History.vn thì hãy dùng Gmail mà bạn đăng tạo Ename.vn để gửi yêu cầu cập nhật về Email admin@history.vn. Bạn cần tài trợ cho History.vn một khoản tiền thay cho phí dịch vụ này. Hãy gửi khoản tiền cho chúng tôi tại Register.Sponsor.vn, số tiền tài trợ này sẽ luôn được cập nhật vào thư cảm tạ của bạn YourName.Sponsor.vn

Lưu ý

Bạn nên cập nhật các sự kiện vào phần HỒI KÝ trong YourName.ename.vn

Nếu bạn muốn cập nhật thông tin một ai đó lên tiểu sử của mình thì hãy gửi Ename của người đó như Name.ename.vn, tức là người đó phải có Ename.

Nếu bạn muốn cập nhật thông tin từ một tổ chức lên tiểu sử của mình thì hãy gửi đường link trên website của tổ chức đó. 

Vui lòng xem tiểu sử mẫu tại Name.History.vn trước khi gửi yêu cầu cập nhật

Sau khi xác thực thông tin ban quản trị History.vn sẽ cập nhật thông tin mà bạn gửi lên tiểu sử của bạn YourName.History.vn